ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
2020. június 1-től

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Üzemeltetői adatok:
Üzemeltető neve: Koller Tibor Csaba Egyéni vállalkozó
Székhelye: 8600 Siófok, Szépvölgyi u.44.
Adószáma: 51295730-2-34
Nyilvántartási száma: 4416224
Szolgáltató elnevezése: Hyperjet Balaton
Szolgáltatás helyszíne: Siófoki Hajóállomás: 8600 Siófok, Krúdy Sétány 2.
Honlap címe: www.hyperjet.hu
E-mail címe: info@hyperjet.hu
Telefonszáma: + 36 30 939 0548

1.2. Az Általános Szerződéses Feltételek elérhetősége:
1.2.1. Nyomtatott formában a Hyperjet Balaton (Siófoki Hajóállomás: 8600 Siófok, Krúdy Sétány 2.) recepcióján érhető el.
1.2.2. Elektronikus formában a www.hyperjet.hu/aszf menüpont alatt érhető el.
1.2.3. Utasok számára az Álalános Szerződési Feltételeket -kérésükre- a Szolgáltató elektronikusan megküldi.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. Hajóállomás: az a hely, ahol a személyek vízi járműre, illetve vízi járműről partra jutását egy vagy több úszóművön, más vízi járművön keresztül, komp rámpáján vagy közvetlenül a partfalhoz kikötve biztosítják.
2.2. Hajózási vállalkozás: gazdasági célú hajózási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet.
2.3. Járódeszka: a partfal és a hajó közötti közlekedésre szolgáló, szintkülönbséget és távolságot áthidaló könnyű kivitelű fa- vagy fémhíd.
2.4. Személyszállítás: díj ellenében menetrend alapján, vagy menetrenden kívül végzett vízi szállítás.
2.5. Utas: a vízi járművön utazó minden olyan személy, aki nem tagja a személyzetnek, és akit egyéb jogviszony alapján, a vízi járművön nem foglalkoztatnak.

3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

3.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Koller Tibor Csaba Egyéni vállalkozó által (a továbbiakban: Szolgáltató) kötött szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés) terjed ki, továbbá a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan tett és az Utas által elfogadott ajánlatokra, a Szolgáltató által az Utas részére teljesített szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és az Utas között a Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira értelmezve jött létre (személyi és tárgyi hatály).
3.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 2020. június 1. napját követően megkötött szerződésekre terjed ki.
3.3. Az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések szerződési feltételnek minősülnek.
3.4. A Szolgáltató által hajóval történő személyszállításokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) Korm r. („VSZF”) valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

4. JOGVISZONY KELETKEZÉSE

4.1. Személyszállítási szerződés és az alapján személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, amikor az Utas a menetjegyet – személyesen vagy online- megvásárolta vagy a szolgáltatást írásban megrendelte és a megrendelés elfogadásának visszaigazolása a megrendelőhöz – az általa megadott címre- megérkezett.
4.2. Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy rendeli meg a személyszállítást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, a Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast (Utasokat). A megrendelés megtörténtével a harmadik személy válik a Szolgáltató szerződéses partnerévé a Ptk. 6:136. § rendelkezései szerint.
4.3. A menetjegy megvásárlásával megszerzett utazási jogot – megfizetett érvényes menetjegy esetén is – korlátozhatja az igénybe venni kívánt konkrét járaton lévő szabad helyek rendelkezésre állása.
4.4. 14 évnél fiatalabb személy Utasként csak felnőtt korú személy kíséretében utazhat, és az utazás során a felnőtt korú kísérője felel az Utas állandó felügyeletéért.
4.5. 120 cm magasságnál alacsonyabb gyermek csak nagykorú kísérővel, a kisérő felelősségére utazhat.
4.6. A vízi járművet csak jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező, egészségileg és a biztonságos munkavégzésre is alkalmas állapotban lévő személyzet működtetheti.

5. SZOLGÁLTATÁS

5.1. Az Utas kizárólag saját kockázatára és felelősségre veszi igénybe a szolgáltatást. 
5.2. A Szolgáltató köteles az érvényes menetjegy felmutatóját a menetjegyen feltüntetett időpontban és szállítani és a szolgáltatást nyújtani, ha:
a) a személyszállítás biztonságát, más hajókat, vízi műtárgyakat nem veszélyezteti semmilyen körülmény;
b) a személyszállítást és szolgáltatás nyújtását jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja;
c) a személyszállítás és szolgáltatás nyújtása a rendelkezésre álló hajóval lehetséges;
d) az Utas szándéka, viselkedése nem veszélyezteti vagy befolyásolja hátrányosan a többi Utas jogát és biztonságát;
e) a szolgáltatást nem akadályozza olyan körülmény, amelyet a Szolgáltató ki nem kerülhet, vagy amelynek elhárítása nem tőle függ (vis major).
5.3. A Szolgáltató biztosítja hajó egyedi- csoport számára történő- megrendelését. Az egyedi megrendelést személyesen, telefonon vagy e-mailben kell megrendelni, a megrendelésnek Szolgáltató három munkanapon belül írásban (e-mailen) igazolja vissza, és a szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre.
5.4. A Szolgáltató a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az Utast, a – a lehetőségeihez mérten – a hajó indulási helyén feltünteti, internetes oldalán tájékoztatja, illetve (emailben vagy telefonon) értesíti. A közzététellel egyidejűleg Szolgáltató a járatot lemondhatja, de az Utasoknak a megfizetett menetjegy árát köteles visszatéríteni.
5.5. Az Utas a teljes befizetett menetdíj visszatérítését követelheti, kivéve ha az utazási akadályt a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior). A vis maior esetei különösen:

a) lezárás;
b) más vízijármű balesete;
c) ütközés más vízijárművel;
d) hatósági intézkedés;
e) szélsőséges időjárás;
f) alacsony vízállás;
g) kikötőzár;
h) karantén;
i) járvány;
j) más Utas közrehatásból történő akadály;
k) bűncselekmény;
l) terrortámadás;
m) hajózási személyzet rosszulléte;
n) Utas hirtelen megbetegedése;
o) katonai műveletek, hadgyakorlat;
p) műszaki okok;
q) más elháríthatatlan külsö ok.

5.6. Amennyiben a szolgáltatás biztosítását vis major befolyásolja, vagy meghiúsítja, ezen okokból bekövetkezett szolgáltatás kimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn, de a megfizetett viteldíjat 30 napon belül kezelési költség levonása nélkül visszafizeti vagy egy másik időpontban történő foglalását teszi lehetővé.
5.7. A menetdíj visszatérítése mindig a „Általános adatok” pontban feltűntetett szolgáltatási helyszínén történik.
5.8. A hajóállomáson az Utas és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be. Tilos a vízi jármű korlátjára, habvédjére ülni.
A hajón az Utasoknak csak a részükre megnyitott területre szabad belépniük. Menetjeggyel nem rendelkező kísérőnek – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos a vízi járműbe beszállni.
5.9. Az Utas a vízi járműre vezető kikötőhídra, illetve a közvetlenül a parthoz kikötött vízi jármű járódeszkájára csak akkor léphet, ha azt a vízi jármű személyzete megnyitotta.
5.10. A hajóállomáson és a hajón tilos a többi Utast, valamint a hajóállomás (kikötő), illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint a kijelölt területen kívül dohányozni.
5.11. Tilos a hajóállomást, valamint a hajót és azok berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki a hajóállomást illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.
5.12. Az Utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi rendészeti és biztonsági Utasítását betartani.
5.13. Szolgáltató a megrendelés alapján szolgáltatási kötelezettségének csak akkor tud eleget tenni, ha az Utas az indulás előtt legalább 20 perccel az utazásra jelentkezik és az érvényes menetjegyet felmutatja.
5.14. Az Utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beszállásuk sorrendjében foglalhatják el.
5.15. Utazás korlátozható és az Utas kizárható az utazásból, ha:
a) ittas, illetve bódult állapotban van;
b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi Utast magatartásával zavarja;
c) fertőző beteg;
d) magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy Utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;
e) ha az Utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;
f) érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik;
5.16. A hajó vezetője az utazás -szolgáltatás- megkezdését megelőzően a fenti okok fennállása esetén jogosult az Utast a kikötőben kiszállítani.

6. MENETREND, MENETIDŐ

6.1. A Szolgáltató hajója 30 percenként közlekedik, a menetrendet Szolgáltató honlapján közzéteszi.
6.2. A Jethajózás menetideje 20 perc.

7. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató honlapján közzéteszi.
7.2. A szolgáltatás ellenértéke a Szolgáltató helyszínén készpénzben, előre – a foglalási oldalon történő megrendelés esetén – bankkártyával egyenlíthető ki.

8. LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

8.1. Az Utas elállási jogával a mentjegy visszatérítése mellett az alábbiak szerint élhet:
a) 24 órával az indulás előtti lemondás esetén teljes visszatérítés jár;
b) 24 órán belüli lemondás esetén vagy meg nem jelenés esetében a Szolgáltató nem téríti vissza a menetjegy ellenértékét.
8.2. A menetjegy visszatérítése – amennyiben az utas igényli – az eladóhelyen történik vagy az Utas kérésére a megjelölt bankszámlára kerül átutalásra.
8.3. Az előre megrendelt csoport részére nyújtott szolgáltatás lemondása esetén a lemondó fél köteles a bérleti (szolgáltatási) díj alábbi felsorolt mértékének megfelelő bánatpénz megfizetésére:
a) az indulást megelőző 7 napon belüli lemondás esetén a bérleti díj 100 %-át;
b) az indulást megelőző 7 és 14 napon közötti lemondás esetén a bérleti díj 50 %-át;
c) az indulást megelőző 14 nap és 30 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 30 %-át;
d) az indulást megelőző 30 nap és 60 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 10 %-át;
e) az indulást megelőző 60 napon túli lemondás díjmentes.
8.4. A lemondás időpontja az írásbeli lemondásnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése.
8.5. A megrendelő általi lemondás esetén a visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.
8.6. Ha a bérelt hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis major), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetési kötelezettsége alól. A befizetett bérleti díjat a Szolgáltató 30 napon belül teljes egészében visszautalja.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Szolgáltató a szállítás során keletkezett károkért a jelen szabályzat rendelkezései szerint felel. Jogszabályként a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai valamint a VSZF megfelelő rendelkezései az irányadók.
9.2. Szolgáltató felelőssége nem áll fenn az Utasoknál lévő törékeny illetve az általuk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért.
9.3. Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét bármely közvetett illetve következményi kárért.
9.4. A Szolgáltató a recepcióján zárt értékmegőrzést biztosít.
9.5. A Szolgáltató nem felel a hajóállomáson az Utas őrizetében lévő csomag bekövetkezett elvesztéséért vagy sérüléséért.
6.12. A Szolgáltató nem felel az Utas által a hajóállomáson őrizetlenül hagyott csomagért.

10. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS, TITOKTARTÁS

10.1. A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az Szolgáltató mindenkor hatályos Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint kezeli, melyről Adatkezelési tájékoztató formájában tájékoztatja Utasait. Szabályzatának kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.
10.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Utas adatait harmadik személyeknek nem adja ki, kizárólag Adatkezelési szabályzatában, tájékoztatójában meghatározottak szerint vagy törvényben meghatározott esetben kezeli.
10.3. A Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóját a honlapján közzéteszi, továbbá elérhető a szolgáltatás recepcióján.
10.4. A Szolgáltató és az Utas felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza az Utas és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.
11.2. A Szolgáltató bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult Általános Szerződési Feltételeket honlapján közzétenni.
11.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási szerződésre.
11.4. A vitás kérdések rendezésére a magyar jog alkalmazandó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. június 01. napjától hatályosak.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nincsenek termékek a kosárban.